Hàm RIGHT

Hàm LEFT

Hàm MIN

Hàm MAX

Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE

Hàm AND