Kiến thức THVP

Học Word

Học Excel

 • Hàm AND

  Hàm AND() trong Excel là một trong những hàm thuộc nhóm hàm Logic trong Excel và hàm AND cũng là một Đọc thêm

 • Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE

  Hàm AVERAGE trong Excel là một trong số các hàm thuộc nhóm hàm thống kê. Hàm được sử dụng rất phổ Đọc thêm

 • Hàm MAX

  Hàm Max trong Excel là một hàm khá thông dụng và được sử dụng thường xuyên trong Excel. Trong bài viết Đọc thêm

 • Hàm MIN

  Hàm MIN trong Excel có cấu trúc giống như hàm Max, Average trong Excel. Nó chỉ khác hai hàm trên Đọc thêm

 • Hàm LEFT

  Hàm Left trong Excel là một trong những hàm cơ bản được dùng để tách chuỗi, xử lý chuỗi. Bài Đọc thêm

 • Hàm RIGHT

  Hàm Right trong Excel dùng để làm gì? Công thức, chức năng và cách sử dụng của Hàm Right như Đọc thêm

DỊCH VỤ

ĐÀO TẠO